Lesvoorwaarden

Lesgeld

Het lesgeld wordt vooruit betaald en dient aan het begin van iedere maand te worden overgemaakt op IBAN NL12INGB0005781683 ten name Muziekschool de Hoge Noot. Voor het lesgeld ontvangt u elke maand (tenzij u kiest voor halfjaarlijks of jaarlijks betalen) per email een factuur.

Bij een lesgeld achterstand van twee maanden zal een rekening worden aangeboden verhoogd met € 25,00 administratiekosten. Bij het niet betalen van deze rekening binnen 8 dagen zullen de lessen worden stopgezet. Onkosten voor incasso van achterstallige lesgelden, verhoogd met de wettelijke rente, zijn voor rekening van de leerling. De rente gaat 8 dagen na het aanbieden van de rekening in.

Lesjaar

Het lesjaar 2022-2023 loopt van 1 september 2022 tot 1 juli 2023. In vakanties voor Noord-Nederland en op feestdagen wordt geen les gegeven.

Bij ziekte en verzuim

Bij afwezigheid van de leerling moet de muziekschool van tevoren op de hoogte gesteld worden, bij voorkeur per e-mail. Deze e-mail met afmelding kunt u sturen naar: muziekschooldehogenoot@gmail.com. Verzuimde lessen moeten worden doorbetaald.

Bij ziekte van de docent wordt er gestreefd naar een inhaalmoment op een andere dag. Wanneer dit niet mogelijk blijkt worden de door de docent veroorzaakte gemiste lessen terugbetaald. Er zijn twee momenten van terugbetalen in het cursusjaar, begin februari en begin juli.

Opzegtermijn

Het afmelden van de leerling dient schriftelijk te gebeuren. U moet er rekening mee houden dat er een opzegtermijn van twee maanden in acht dient te worden genomen om dit contract te beëindigen.

Vrije dagen

In de schoolvakanties van Noord-Nederland en op feestdagen wordt er geen lesgegeven op de muziekschool. Klik hier voor het schema met de vakanties en lesvrije dagen.

Online lessen

Wanneer er niet live les gegeven kan worden op de muziekschool, worden de lessen online voortgezet. De vorm van deze online lessen is dan in overleg met de docent.